Podmínky užití

I. Úvodní ustanovení

1. Tento dokument upravuje podmínky užití internetových stránek www.cervenykoberec.cz, dále jen „Server“, mezi uživatelem, dále jen „Uživatel“ a Serverem.

2. Provozovatelem Serveru je Eliška Bartlová, sídlo Kubešova 6, 612 00 Brno, IČ: 88153827 (Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Brno), (dále jen „Provozovatel)“.

3. Změny podmínek užití vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

 

II. Povinnosti a práva Uživatele

1. Uživatel je povinný se seznámit s těmito podmínkami. Uživatel stvrzením „Souhlasím“ při registraci či jiné aktivitě na Serveru dává najevo, že tyto podmínky četl a porozuměl jim.

2. Uživatel se zavazuje, že nebude činit nic, co by narušovalo, poškozovalo či jakkoli omezovalo provoz Serveru.

3. Uživatel se zavazuje, že na Server nebude umisťovat a jeho prostřednictvím šířit soubory a jiné informace, které zejména porušují práva duševního vlastnictví, vedou k nekalému jednání, obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obsahují poplašnou zprávu, umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům, podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

4. Uživatel nesmí užívat Server v rozporu s těmito Podmínkami užití. Nesmí komerčně užívat Server způsobem, který by mohl poškodit Provozovatele. Nesmí získávat přihlašovací jména, e-mailové adresy a hesla jiných Uživatelů Serveru. Nesmí využívat Server k rozesílání nevyžádaných e-mailů, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

5. V případě, že Uživatel bude jednat v rozporu s těmito podmínkami, má Provozovatel právo, kdykoli a bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele, jeho účet nenávratně zrušit.

 

III. Povinnosti a práva Serveru

1. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Serveru.

2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru.

3. Provozovatel neodpovídá za ztrátu, neuložení, nebo poškození jakýchkoliv dat vložených Uživatelem na Server.

4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, neodpovídá za obsah informací, které na Server uloží Uživatele či třetí osoby.

5. Soutěže o hodnotné ceny pořádané na Serveru se řídí dokumentem Pravidla SMS soutěží na Červeném koberci, a podmínkami uvedenými u konkrétních soutěží.

6. Server poskytuje Uživateli možnost sbírání věrnostních bodů za předem dané aktivity na Serveru. Tyto věrnostní body je možné vyměnit za hodnotné ceny. Vymáhání takovýchto odměn nebo jejich peněžní hodnoty je soudní cestou vyloučeno.

 

IV. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel v nekterých situacích, jako například při účasti v soutěži, vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

2. Každý Uživatel registraci, či jinými aktivitami na Serveru potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyslovením Souhlasu Uživatel poskytujete souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a města bydliště v některých případech na Serveru, např. výhra v soutěži.

 

V. Obchodní sdělení a reklama

1. Rozsah reklamy a způsob jejího umístění na Serveru určuje Provozovatel a je oprávněn toto kdykoliv změnit.

2. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy na Serveru.

3. Uživatel tímto souhlasí, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, že Server je oprávněn zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu Uživatele. Tento souhlas je možné kdykoliv zrušit.

 

VI. Zásady ochrany osobních údajů

1. Stránka cervenykoberec.cz zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

2. Společnost Google (jako dodavatel) používá k zobrazování reklam soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nalézajících se na internetu.

3. Soubor cookie DART společnosti DoubleClick používá služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkách účastníků zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. Jakmile uživatel navštíví webovou stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu nebo na ni klikne, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele vyslán soubor cookie. Údaje nashromážděné z těchto souborů cookie umožňují účastníkům služby AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svých stránkách i v rámci celého internetu.

4. Provozovatel, který na svých stránkách zobrazuje reklamu Google AdSense, nemá s tímto sběrem dat nic společného. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost společnost Google.

5. Pokud nechcete, aby o vás byla shromažďována tato data, můžete si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována e-mailem. Komunikace ze strany Provozovatele s jedním či více Uživateli může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím Serveru.

2. Tyto Podmínky užití stejně jako všechny vztahy, které vznikají nebo vzniknou mezi Serverem a Uživatelem se řídí platným právním řádem České republiky.

3. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.12.2011

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací